iNTEGRITETSPOLICY OCH COOKIES

I Brännskadefondens integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter som sparas av oss samt hur du kan kontakta oss. Brännskadefonden är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet.

Brännskadefonden respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Denna integritetspolicy gäller när Brännskadefonden registrerar dina personuppgifter enligt stycket nedan.

Personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter vi samlar in kan exempelvis vara ditt namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, kontonummer samt personnummer. Brännskadefonden kan komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register, till exempel SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Brännskadefonden registrerar personuppgifter i samband med:

a) Att du skänker en gåva eller köper en vara oavsett betal- eller gåvokanal

b) Att du beställer ett inbetalningskort från oss

c) Att du kontaktar oss via e-post, post, telefon, vår webbplats eller sociala medier

d) Att du anmäler dig som månadsgivare via autogiro/SMS 

e) Att du anmäler dig till ett evenemang som Brännskadefonden anordnar

f) Att du lämnar dina uppgifter till en representant från Brännskadefonden på exempelvis en mässa eller ett evenemang

g) Ditt besök på vår webbplats inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis den typ av enhet, webbläsartyp och det operativsystem som används för besöket

h) Att du öppnar ett mail från oss eller klickar på en länk i ett mail från oss, exempelvis din IP-adress

i) Att vi hyr in din adress från en extern källa

Hur vi använder insamlad information

Brännskadefonden samlar in gåvor från privatpersoner, företag, föreningar, stiftelser och fonder. Brännskadefonden behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

a) För att informera om vårt arbete och vår verksamhet

b) För att tacka för inkomna gåvor och att berätta om hur insamlade medel används

c) För att uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal

d) För att öka intäkter genom frågor om höjning av autogirobelopp

e) För att öka intäkter genom frågor om att starta autogiro

f) För att öka intäkter genom att be om nya eller extra gåvor

g) För att öka intäkter genom att utföra marknadsundersökningar

h) För att fullgöra beställningar av varor och gåvoblad

i) För att möjliggöra god givarservice – som att hantera dina förfrågningar och önskemål på ett effektivt sätt, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt

j) För att möjliggöra god givarservice kan en kopia på gåvobladet för hyllnings- eller minnesgåvan du skänkt skickas på nytt till och på begäran av jubilar, begravningsbyrå eller anhörig

k) För att nå ut till givare med generell och riktad marknadsföring och marknadsföring som anpassats efter ditt tidigare givande och surfande, lagras och analyseras uppgifter om en beställd vara eller skänkt gåva

l) För systemadministration och för att kunna upprätthålla god registervård

m) För att ta fram statistiska data om våra givares givarbeteende och givarmönster – detta görs på en aggregerad nivå utan att identifiera enskilda personer

n) För att vid analys och bearbetning av givare utföra segmentering och profilering av givargrupper, för att kunna utveckla och anpassa vår kommunikation så att den specifikt passar dig eller en liknande givargrupp

o) För att genom analys av ditt användarbeteende i våra digitala kanaler – exempelvis webbsida, nyhetsbrev, sociala medier – leverera, utveckla och förbättra vår kommunikation samt din användarupplevelse på plattformar som erbjuds av oss

p) För att skicka viktig information, exempelvis förändringar i våra villkor och policye.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar. Detta för att vi ska kunna utföra våra tjänster, exempelvis analys, distribution eller andra tjänster som upprätthåller och tillämpar våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Exempel på externa parter som vi delar information till är tryckerier, telemarketingbyråer och DM-byråer. Brännskadefonden förbinder sig till att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer.

Brännskadefonden samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES.

Om cookies (webbkakor)

När du använder vår webbplats lagrar vi så kallade cookies på din dator. Då lagras information om din användning av vår webbplats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om du klickat dig in på vår webbplats från en annan webbplats. Detta görs för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, samt för att anpassa riktad kommunikation till dig som besökare på andra webbplatser. Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet, webbläsarversion och IP-adress. Cookies innehåller inte uppgifter som t.ex. namn, personnummer och e-postadress.

Om du inte vill att cookies lagras i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra det inställningarna för din webbläsare så att den inte tillåter cookies.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplats, hemsida, eller till material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Brännskadefonden saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar vi inte för dess innehåll. Brännskadefonden ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rättslig grund samt lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar personuppgifter till Brännskadefonden registreras och lagras uppgifterna om dig och din eventuella gåva, samt behandlas för angivna ändamål. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer Brännskadefonden hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller rättslig förpliktelse. De ändamål för vilka Brännskadefonden använder berättigat intresse som rättslig grund finns med i denna policy under rubriken ”Hur vi använder insamlad information”. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella eller nödvändiga för det ändamål de samlats in för. Om dina personuppgifter lagras i vårt givarregister kan dessa sparas upp till 24 månader efter att du senast kommunicerat med oss – exempelvis skänkt en gåva. Viss information kan behållas längre på grund av andra lagkrav, exempelvis bokföringslagen. För- och efternamn på personer som en hyllnings- eller minnesgåva avser samt mottagaradress för minnes- eller hyllningsblad, sparas under en tidsbegränsad period för god givarservice. Några gånger per år hyr vi adresslistor från externa källor med adresser till potentiella givare. Dessa uppgifter lagras endast tillfälligt i vår databas om personerna inte väljer att skänka en gåva.

Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter, och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. Brännskadefonden kommer på eget eller givarens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas av oss. Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig genom att skriftligt begära ett registerutdrag från Brännskadefonden. När vi hyrt din adress från extern källa, har du rätt att veta adresskälla. Du kan alltid meddela oss om du inte vill att vi kontaktar dig via exempelvis fysiska brev och telefonsamtal. Vi kan dock komma att kontakta dig med information gällande ändrade eller uppdaterade villkor, samt information om avtal. Du kan även själv stoppa mailkommunikation från oss genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ned i det mail som du mottagit från oss.

Våra kontaktuppgifter hittar du under rubriken ”Om oss”.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss alternativt höra av dig till Datainspektionen: 

https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/

Ändringar i integritetspolicyn

Brännskadefonden förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats, och datum för senaste ändringen framgår på den sista sidan. Om ändringarna har en avgörande betydelse för vår behandling av dina personuppgifter, kommer vi underrätta dig om detta. Exempel på ändringar med avgörande betydelse är ändringar av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter.

Så kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har övriga frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss.

E-postadress: lasse.tenerz@brannskadefonden.se

Telefonnummer: 070-930 01 02 

Denna integritetspolicy gäller från 2020-11-01

Senast uppdaterad: 2020-11-01